Regulamin

Sklep internetowy www.over-zoo.pl jest prowadzony przez Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393770, NIP 831 163 03 16, REGON 101268658, e mail: bok@over-group.pl, tel. +48 43 675 20 96

1. DEFINICJE

 

 1. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.over-zoo.pl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów do korzystania, którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego w tym dokonująca za jego pośrednictwem zakupów Towarów.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.over-zoo.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
 7. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.over-zoo.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
 9. Sprzedawca – Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000393770, NIP 831 163 03 16, REGON 101268658
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)
 13. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
  • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie www.over-zoo.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie, którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
  • korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
  • posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu Indywidualnego konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.
 2. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.over-zoo.pl
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.over-zoo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, indywidualne hasło oraz datę urodzenia, a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.
 8. Wszelkie Towary zamówione za pośrednictwem Indywidualnego konta Klienta uważa się za zamówione przez Klienta będącego jego posiadaczem
 9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.over-zoo.pl (w tym od zapłaty), w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem Indywidualnego konta Klienta.
 10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego Klient winien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres bok@over-group.pl
 11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 13. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 14. Klient, który zarejestrował Indywidualne konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać opinie, recenzje na temat Towarów, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw i dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego Sprzedawca uznaje aktywności Klienta niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone, wypowiedzi niemerytoryczne lub nie na temat, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron www).
 15. Klient z momentem zamieszczenia danej opinii, recenzji na temat Towaru:
  • oświadcza, iż władny jest zamieścić daną opinię, recenzję Towaru w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, iż dana opinia, recenzja Towaru nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw i dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • zamieszczając daną opinię, recenzję Towaru w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, jeżeli taka funkcjonalność jest możliwa), udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z nich na zasadach określonych w ust. 17 poniżej;
 16. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania danej opinii, recenzji Towaru. W związku z tym Sprzedawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta recenzje, opinie Towaru będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 17. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 15 lit. c powyżej, obejmuje uprawnienie Sprzedawcy do korzystania z opinii, recenzji Towaru w działalności Sklepu Internetowego, a w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych, a także do trwałego lub czasowego zwielokrotniania opinii, recenzji Towarów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia danych opinii, recenzji Towarów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedawcy lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z opinii, recenzji Towaru w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom z nim współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z opinii, recenzji Towarów następuje z uwzględnieniem autorskich praw osobistych Klienta, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicku wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym).
 18. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania opinii, recenzji Towarów zamieszczanych w Sklepie Internetowym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Klient umieszczając daną opinię, recenzję Towaru narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin, to niezwłocznie podejmie stosowne działania prowadzące do uniemożliwienia dostępu pozostałym Klientom do tego rodzaju wypowiedzi.

 

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez utworzenie Indywidualnego Konta Klienta, bądź bez jego tworzenia, ale z koniecznością wpisania niezbędnych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru do Klienta.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie Sklepu internetowego wyświetli się odpowiedni komunikat.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne elementy:
  • rodzaj zamówionych Towarów, w tym ilość sztuk,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • kosztów dostawy,
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego adresu dostawy.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo podczas składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 11. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Do każdego złożonego w sklepie internetowym zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny (w przypadku osób fizycznych) lub fakturę VAT (w przypadku osób prawnych). O potrzebie wystawienia faktury VAT należy poinformować sprzedawcę w trakcie procesu zamówienia sporządzając odpowiednią notatkę do zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas fiskalnych z dnia 29 kwietnia 2019 roku, klient nie może odmówić otrzymania paragonu, w związku z czym sklep nie dopuszcza możliwości wysłania zamówienia bez paragonu.

 

5. SPOSÓB I METODY DOSTAWY TOWARU

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej, i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów na terenie Polski, realizowana jest za pośrednictwem:
  • Kurier – InPost
  • Paczkomaty – InPost
 3. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów na terenie Unii Europejskiej uzgadniana jest indywidualnie z Klientem.
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług InPost na zasadach tam wskazanych.
 5. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności (o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu) z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także w wiadomości e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
 2. Formy płatności: imoje
 3. Dane do zwrotów:OVER Group Sp. z o.o. Sp. k.Biuro Obsługi Klienta, Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie
 4. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane, co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.
 5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.
 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

7.UPRAWNIENIE DO ODSTĘPSTWA OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W razie realizacji Zamówienia częściami termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   (stosownie do treści art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, co jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Odstąpienie od umowy będzie ważne jedynie w przypadku, gdy Klient, który otrzymał paragon fiskalny wraz ze zwracanym towarem dołączy oryginalny paragon. W przypadku klienta, który otrzymał fakturę, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru objętego Umową sprzedaży, od której Klient odstąpił lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na adres Sprzedawcy są w całości pokrywane przez Klienta, który ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

8.REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: OVER Group Sp. z o.o. Sp. k.Biuro Obsługi Klienta, Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną lub prawną, gdzie wada fizyczna stanowi niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz
  z dowodem jego zakupu Sprzedawcy oraz opisem wady.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie rękojmi. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przy rozpatrywaniu reklamacji Klient każdorazowo powinien posiadać do ewentualnego zwrotu oryginał paragonu fiskalnego.

 

9.PROMOCJE

 1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą zostać umieszczone informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Sprzedawca wyróżnia następujące rodzaje Promocji:
  • promocje na produkty – obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo przy opisie Towaru;
  • promocje na wartość Towaru – obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po ich dodaniu do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;
  • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z nich. Promocja obejmuje wszystkie Towary wskazane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  • zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie Towaru) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch Towarów zamieszczonych w promocyjnym opakowaniu, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego przy składaniu zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta.
 7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

10.DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, a firmę Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000393770, NIP 831 163 03 16, REGON 101268658. 
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, również w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@over-group.pl
 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w związku z zamieszczaniem opinii, recenzji Produktów w Sklepie internetowym stosownie do treści § 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.
 9. Administratorem danych osobowych jest Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, NIP 8311630316. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: iod@over-group.pl lub listownie na adres Spółki. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych.

  Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy, dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych i inicjowania połączeń marketingowych będą przetwarzane do czasu ew. cofnięcia ww. zgody Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.

 

11.POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Sprzedawca oświadcza Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.over-zoo.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
ZAŁACZNIKI
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl